reus.cat
cerca
Logotip Montsant
Envia   |   Imprimeix   |   Twitter   |   Facebook

La comunicació i la interacció diària amb les famílies i l’equip educatiu garanteix el seguiment de cada infant i del seu procés evolutiu. És per això que us demanem la col·laboració per mantenir aquesta comunicació diària. Aquesta comunicació es farà mitjançant una agenda que haurà d’anar i venir de casa al centre on s’anotaran els trets més importants desenvolupats durant la jornada: les activitats destacades que s’han fet a l’aula, el descans, l’alimentació, les defecacions… i on també s’hi pot anotar suggeriments, dubtes, informacions de tot allò important d’informar a l’educador/a.

Durant el curs es duran a terme reunions periòdiques amb les famílies que informaran sobre el funcionament del servei i la programació general, i també es faran entrevistes personals per fer un seguiment individualitzat de l’infant.

Al llarg del curs es demanarà també la participació i complicitat de les famílies en les diverses activitats que es programaran al centre: festes, sortides, muntatge d’activitats… així com, d’una forma més específica, en la implantació del Pla de qualitat i el Pla d’emergència del centre. També participen portant a terme activitats dins de l'aula: donant a conèixer els seus oficis, i en les comissions de festes, per ajudar a confeccionar les disfresses de Carnaval o de la Festa de fi de curs.

El centre farà sortides pedagògiques que s’especificaran en la programació general anual de centre i és important que els infants hi participin. Per poder anar a les sortides caldrà l’autorització signada del pare, mare o representant legal. 

Les EBM tenen constituïts com a òrgans de participació els Consells Escolars de Centre, formats per pares i mares de l’escola, membres de l’equip educatiu, la directora de l’escola i un/a representant de l’Ajuntament de Reus.